باشگاه مشتریان

آنلاین شاپ

کلابی شو با بررسی و تحقیق در حوزه کسب و کار آنلاین‌شاپ‌ها سعی کرده تمامی امکانات مورد نیاز برای مدیریت هر چه بیشتر مشتریان که منجر به رشد و موفقیت روز افزون کسب و کارهای آنلاین شود را در سامانه هوشمند کلابی‌شو فراهم نماید.

باشگاه مشتریان

آنلاین شاپ

کلابی شو با بررسی و تحقیق در حوزه کسب و کار آنلاین‌شاپ‌ها سعی کرده تمامی امکانات مورد نیاز برای مدیریت هر چه بیشتر مشتریان که منجر به رشد و موفقیت روز افزون کسب و کارهای آنلاین شود را در سامانه هوشمند کلابی‌شو فراهم نماید.

ثبت مشتری و تحلیل رفتار و خرید های مشتری

تشخیص مشتری وفادار و یا از  دست رفته

نظرسنجی از مشتری بابت خدمات دریافتی

نظرسنجی از مشتری بابت خدمات دریافتی

  • ایجاد کدهای تخفیف مناسبتی و انگیزشی
  • بررسی آمار کدهای تخفیف صادر شده
  • بررسی آمار کدهای تخفیف استفاده شده / منقضی شده

بررسی کامل میزان و دفعات مراجعه مشتری

بررسی میزان خرید مشتری بر اساس فیلتر تاریخ و ...

ویدئو معرفی کامل باشگاه مشتریان ویژه آنلاین شا‌پ‌ها

فرم ثبت درخواست مشاوره و دمو