ثبت مشتری و تحلیل رفتار و خرید های مشتری

تشخیص مشتری وفادار و یا از  دست رفته

نظرسنجی از مشتری بابت خدمات دریافتی

نظرسنجی از مشتری بابت خدمات دریافتی

  • ایجاد کدهای تخفیف مناسبتی و انگیزشی
  • بررسی آمار کدهای تخفیف صادر شده
  • بررسی آمار کدهای تخفیف استفاده شده / منقضی شده

بررسی کامل میزان و دفعات مراجعه مشتری

بررسی میزان خرید مشتری بر اساس فیلتر تاریخ و ...