شفاف‌سازی و رفع مسئولیت

کلابی‌شو تمام تلاش خود را به کار بسته است تا صحت اطلاعات این وب سایت را تضمین نماید، لذا سعی داشته و دارد آنچه را که در قالب مقالات و نوشته‌های مرتبط با کسب و کار به اطلاع می‌رساند به صورت علمی و یا تجربی قابل استحصال باشد. با این حال اطلاعات موجود در این وب سایت تنها به منظور اطلاع رسانی و دانش‌افزایی بوده و جز در مواردی که به موجب قانون تعهدی بر عهده کلابی‌شو قرار گرفته است، سایر موارد به هیچ عنوان برای کلابی‌شو تعهد آور نخواهد بود. لذا کلابی‌شو به هیچ عنوان در برابر هیچ نوع ادعایی اعم از حقوقی و یا کیفری و یا خسارات ناشی از اشتباهات نگارشی، ویرایشی، تایپی و اطلاعات نادرست واصله از سایر مبادی مسئولیتی بر عهده نخواهد داشت. شایان ذکر است، قوانین و خدمات کلابی‌شو و نیز اطلاعات مندرج ممکن است بدون هیچ تذکر قبلی تغییر یافته، اضافه و یا کاهش یابند. در این رابطه تمامی حقوق این سایت برای کلابی‌شو محفوظ بوده و حق انتشار این مطالب نباید در هیچ شرایطی بدون کسب اجازه قبلی از کلابی‌شو مورد بهره برداری و یا استفاده غیر قرار گیرد.