آنلاین شاپ
در سال‌های اخیر خصوصا در اواخر سال 1398 که بحران همه گیری ویروس کرونا در کشور مانند سایر نقاط جهان رخ داد، کسب و کارهای بسیاری آسیب دیدند اما بسیاری دیگر به مدد اینترنت شروع به راه‌اندازی کسب و کار خود در فضای به اصطلاح مجازی که به نظر می‌رسد از همه فضاها واقعی‌تر باشد پرداختند. برخی از کسب و کارها که از قبل دارای چنین پتانسیلی بودند با بهره گیری از این فضا رشد بسیار خوبی را تجربه کردند. اما همه این‌ها کافی نبود چرا که اکنون با کلابی‌شو به رشد چند صدبرابری خود می‌اندیشند.
983+ کسب و کار
آنلاین شاپ
در سال‌های اخیر خصوصا در اواخر سال 1398 که بحران همه گیری ویروس کرونا در کشور مانند سایر نقاط جهان رخ داد، کسب و کارهای بسیاری آسیب دیدند اما بسیاری دیگر به مدد اینترنت شروع به راه‌اندازی کسب و کار خود در فضای به اصطلاح مجازی که به نظر می‌رسد از همه فضاها واقعی‌تر باشد پرداختند. برخی از کسب و کارها که از قبل دارای چنین پتانسیلی بودند با بهره گیری از این فضا رشد بسیار خوبی را تجربه کردند. اما همه این‌ها کافی نبود چرا که اکنون با کلابی‌شو به رشد چند صدبرابری خود می‌اندیشند.
983+ کسب و کار